Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Status prawny

http://bip.ustrzykidolne.kpp.policja.gov.pl/download/360/18841/Kopiaregulaminzamiana.doc Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.07.57.390) Komendant Powiatowy Policji jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu działającym w imieniu starosty bieszczadzkiego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach: wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.
Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych jest obiekt Komendy Powiatowej w Ustrzykach Dolnych przy ul. 29 Listopada 33

Status prawny Komendy Powiatowej  Policji w Ustrzykach Dolnych określają:

1) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /z późn.zm./ - tekst jednolity

2) Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

3) Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

4) Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 sierpnia 2012r

5 ) Zmiana z 2012 r. do Regulaminu KPP Ustrzyki Dolne

6 ) Zmiana z 2014 r. do Regulaminu KPP Ustrzyki Dolne

7) Zmiana z 2016 r. do Regulaminu KPP Ustrzyki Dolne

Metryczka

Data publikacji 15.06.2009
Data modyfikacji 23.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Głazowska-Krzywdzik
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wołoszyn-Kociuba
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wołoszyn- Kociuba
do góry