Programy Profilaktyczne - Programy Prewencyjne - Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy Prewencyjne

Programy Profilaktyczne

Programy prewencyjne realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych

 

Programy profilaktyczne realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „BEZPIECZNY SENIOR”


CELE PROGRAMU:

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku.
2. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
3. Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym.
4. Ograniczenie skali przestępczości na szkodę osób starszych.
5. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej osób starszych.
6. Zapoznanie adresatów programu prewencyjnego ze specyfiką pracy w terenie m. in. pracowników zakładu energetycznego, gazowni, poczty, pracowników socjalnych itp. oraz związanymi z tym m. in. ich uprawnieniami oraz obowiązkami w kontaktach z klientem, petentem.

METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

1. Prowadzenie cyklicznych spotkań z osobami starszymi podczas których poruszane są niżej wyszczególnione kwestie:

a) przybliżenie programu „Niebieska karta”, wskazanie na sytuacje związane z przemocą domową, omówienie możliwości radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

b) omawianie problematyki związanej z:

 1. kradzieżami kieszonkowymi,
 2. kradzieżami torebki na tzw. „wyrwę”,
 3. oszustwami metodą na tzw. „wnuczka”,
 4. oszustwami na tzw. „administratora”, „gazownika”, „pracownika administracji” itp.
 5. włamaniami do mieszkań lub domów.

c) podczas prowadzonych przez policjantów spotkań z osobami starszymi promowanie wśród adresatów programu prewencyjnego poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania stwierdzonych przypadków łamania prawa. Promowanie dbałości o wspólne bezpieczeństwo, w szczególności w miejscu zamieszkania.

 

 

                                        PROGRAM PROFILAKTYCZNY „OSTROŻNIE - PIES"

 

CELE PROGRAMU:
 

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób zamieszkujących na podległym terenie

2. Wzrost świadomości prawno- wiktymologicznej społeczeństwa

3. Ułatwienie kontaktu obywateli z Policją

4. Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w obszarze, którego przedmiotowy program prewencyjny jest przewidziany

5. Zmniejszenie liczby przestępstw i wykroczeń na terenie objętym programem 

 

                        METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 1. Nawiązanie współpracy z zainteresowanymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania zjawiskom ujętym w  niniejszego programu.
 2. Podczas służb patrolowych i obchodowych zwracanie uwagi na łamanie prawa przez osoby posiadające psy.
 3. Reagowanie na stwierdzone przypadki łamania przepisów.
 4. Rozpoznawanie miejsc przebywania psów pozostawionych bez opieki oraz powiadamianie o tym, że w zależności od zaistniałej sytuacji odpowiednich podmiotów.
 5. Wyposażenie radiowozów, w szczególności służb patrolowo-interwencyjnych w tablice poglądowe dotyczące ras psów uznanych za niebezpieczne.
 6. Inspirowanie samorządów lokalnych do podjęcia stosownych uchwał określających zasady trzymania zwierząt, opiekę oraz wyłapywanie zwierząt gospodarskich (psów).
 7.  Opracowanie materiałów oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych stanowiących element realizowanego programu oraz rozpowszechnienie ich wśród adresatów programu prewencyjnego.
 8. Promowanie założeń programu w lokalnej prasie i na stronach internetowych.
 9. Uczestnictwo kierowników rewirów dzielnicowych i dzielnicowych wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami i promowanie wśród społeczności lokalnych obowiązku zgłaszania organom ścigania przypadków łamania prawa przez właścicieli psów oraz przez osoby w przedmiocie ujętym programem. Uwrażliwienie mieszkańców na losy pozostawionych bez opieki psów. Apelowanie do społeczeństwa o powiadamianie odpowiednich instytucji o sytuacji zagrażającej życiu psów oraz osób trzecich.
 10. Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazajlnych w zakresie unikania zagrożeń ze strony psów, bliższego poznania  specyfiki zachowania psów, właściwego obchodzenia się z tymi zwierzętami ( wspólnie z innymi podmiotami, w szczególności z przedstawicielami stowarzyszeń ochrony zwierząt oraz schronisk dla zwierząt)  - przekazywanie uczniom materiałów profilaktycznych.
 11. Prowadzenie przez dzielnicowych w ramach obchodu, rozmów profilaktycznych z właścicielami psów, w celu informowania ich o konsekwencjach prawnych naruszenia przepisów prawa w zakresie trzymania psa
 12. Udział przewodników psów służbowych oraz policjantów realizujących zagadnienia z zakresu prewencji kryminalnej w różnego rodzaju imprezach plenerowych.

 

                                                    

Program profilaktyczny  "BEZPIECZNY OGRÓD"

CELE PROGRAMU:

 1. Poprawa bezpieczeństwa na terenach ogrodów działkowych.
 2. Zmniejszenie liczby przestępstw oraz wykroczeń.
 3. Zwiększenie świadomości prawno – wiktymologicznej wśród działkowiczów.
 4. Pobudzenie właścicieli i użytkowników działek do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 5. Nawiązanie ścisłej współpracy z właścicielami i użytkownikami ogrodów działkowych.
 6. Wypracowanie wspólnie z przedstawicielami Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych form współpracy.
 7. Realizacja przyjętych uzgodnień,
 8. Przez organizowanie spotkań wyznaczonych policjantów z działkowiczami wpływanie na poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości prawno-wiktymologicznej społeczeństwa,
 9. Ułatwienie mieszkańcom kontaktu z dzielnicowym.

METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 1. Nawiązanie na podległym terenie współpracy z przedstawicielami Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz Zarządcami pozostałych ogrodów.
   
 2. Dokonanie analizy przestępczości oraz zjawisk kryminogennych występujących na terenach ogrodów działkowych.
   
 3. Opracowanie strategii działań profilaktycznych mających się przyczynić do redukcji przestępczości i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych na w/w terenach.
   
 4. Opracowanie, zaopatrzenie policjantów (przede wszystkim dzielnicowych) w ulotki informacyjno – ostrzegawcze, oraz rozpowszechnienie na terenach ogrodów działkowych ulotek z informacjami o kontakcie z dzielnicowym (dane teleadresowe), które ułatwią kontakt działkowców z policją.
   
 5. Udzielanie przez dzielnicowych indywidualnych porad właścicielom ogrodów działkowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobistego oraz mienia.
   
 6. Wkazywanie przez dzielnicowych na błędy i niedociągnięcia w stosowaniu urządzeń zabezpieczających mienie.
   
 7. Utrzymywanie bezpośredniego, bieżącego kontaktu przez kierowników rewirów i dzielnicowych z Zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz działkowcami.
   
 8. Zwracanie uwagi na elementy infrastruktury technicznej mającej wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa np. poprawa oświetlenia ogródków działkowych, monitoring miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością oraz zjawiskami kryminogennymi.
   
 9. Organizowanie patroli prewencyjnych na terenach działek.
   
 10. Aktywizowanie działkowców do wspólnego rozwiązywania problemów i reagowania na zdarzenia zaistniałe na terenach ogrodów działkowych, zawiązywanie grup sąsiedzkiej czujności.
   
 11. Organizacja debat społecznych, mających na celu poznanie oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenach ogrodów działkowych.
   
 12. Dokonywanie wspólnie z pracownikami MOPS  kontroli i sprawdzania ogródków działkowych pod kątem przebywania osób bezdomnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu jesienno – zimowego.
   
 13. Organizowanie cyklicznych spotkań (w jednostkach organizacyjnych policji) z działkowcami oraz Zarządami Ogródków Działkowych przy udziale przedstawicieli Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Działkowców oraz Państwowej Straży Pożarnej.

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY "CYBERBEZPIECZNI"

        CELE PROGRAMU:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu
 2. Wzrost świadomości prawno- wiktymologicznej adresatów programu.
 3. Uświadamianie adresatom programu profilaktycznego specyfiki zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.
 4. Przedstawienie rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pedagogom rodzajów cyberzagrożeń (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami mogącymi zaszkodzić młodym internautom, dostęp do treści pornograficznych, niebezpieczne gry, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata  realnego, przestępczość w sieci, nieuczciwość).
 5. Upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
 6. Propagowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie.
 7. Zaangażowanie w walkę z cyberprzestępczością i cyberprzemocą społeczeństwa, władz samorządowych, instytucji oraz  mediów.

METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 1. Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie przeciwdziałania cyberzagrożeniom.
 2. Organizowanie spotkań informacyjno - edukacyjnych dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.
 3. Edukacja dzieci i młodzieży pod kątem odpowiedzialności karnej za popełnione czyny karalne (przede wszystkim popełnionych za pomocą Internetu czy telefonów komórkowych).
 4. Prowadzenie (przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej)  prelekcji z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat cyberprzemocy.
 5. Organizowanie aktywizujących dzieci i młodzież konkursów z zakresu zapobiegania zjawisku cyberprzemocy oraz promowania bezpiecznych zachowań w sieci.
 6. Opracowanie, wydrukowanie, pozyskiwanie oraz rozpowszechnianie materiałów  informacyjno - ostrzegawczych na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa  w Internecie.
 7. Organizowanie debat społecznych podczas których poruszane będą kwestie związane z bezpieczeństwem w Internecie.
 8. Organizowanie/współorganizowanie szkoleń dla specjalistów ds. nieletnich, profilaktyki i dzielnicowych KPP w Ustrzykach Dolnych w celu poszerzenia wiedzy na temat cyberzagrożeń i bezpieczeństwa w Internecie.
 9. Opracowywanie komunikatów profilaktyczno-ostrzegawczych dotyczących unikania cyberzagrożeń oraz przeciwdziałania cyberprzestepczości i zamieszczanie ich na stronach internetowych podkarpackiej Policji, w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
 10. Promowanie założeń programu w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
 11. Włączanie się w projekty, inicjatywy realizowane przez inne podmioty; zarówno o zasięgu lokalnym, jak też ogólnokrajowym (np. „Dzień Bezpiecznego Internetu”).

Metryczka

Data publikacji 26.10.2012
Data modyfikacji 24.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wołoszyn- Kociuba
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wołoszyn- Kociuba
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wołoszyn- Kociuba
do góry