Praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYJĘĆ NA STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W USTRZYKACH DOLNYCH

 

 

 1. Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk zawodowych w Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych składają następujące dokumenty:

1) formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych, załącznik nr 1;

2) zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta;

3) kserokopię ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

4) kserokopię programu (zakresu) praktyki;

5) imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk zawodowych z ramienia Uczelni (opiekun dydaktyczny);

6) oświadczenie o niekaralności, załącznik nr 2;

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, załącznik nr 3;

8) informację w sprawie monitoringu wizyjnego, załącznik nr 4.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy złożyć na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki w sekretariacie KPP w Ustrzykach Dolnych lub przesłać pocztą na adres: Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych ul. 29 Listopada 33,
38- 700 Ustrzyki Dolne z dopiskiem „praktyki studenckie”.

 

Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 1. Rozpatrzenie zgłoszenia

 

 1.  O przyjęciu studenta na praktykę decyduje Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych lub osoba przez niego upoważniona.
 2.  W zależności od możliwości organizacyjnych KPP w Ustrzykach Dolnych termin odbycia praktyki przez studenta może zostać zmieniony przez kierownika tej komórki.
 3. Liczba miejsc odbywania praktyk studenckich w Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych podyktowana jest aktualnymi możliwościami organizacyjnymi jednostki, stąd spełnienie przez studenta wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na praktykę.
 4.  Osoba składająca formularz zgłoszeniowy otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o sposobie rozpatrzeniu zgłoszenia, bez podania przyczyny.
 5.  Złożona dokumentacja nie będzie odsyłana do zainteresowanego.

 

 

 1. Zawarcie umowy

 

 1. Praktyka studencka realizowana jest na podstawie pisemnej umowy, która zostaje zawarta pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną,
  a Komendą Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych lub osobę przez niego upoważnioną.
 2. Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron).
 3. Umowę należy dostarczyć do Starszego Referenta Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Ustrzykach Dolnych, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyki.

 

 1. Organizacja i przebieg  praktyki
 1. W dniu rozpoczęcia praktyki student zgłasza się o godz. 8.00 do Starszego Referenta Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Ustrzykach Dolnych z dowodem osobistym lub legitymacją studencką.
  Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z odbywania praktyki.
 2.  W dniu rozpoczęcia praktyki Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  wyda  imienną przepustkę umożliwiającą przebywanie na terenie KPP w Ustrzykach Dolnych.
 3.  Inspektor ds. BHP przeprowadzi szkolenie z zakresu bhp i ppoż.
 4.  Pełnomocnik ds. Informacji Ochrony Informacji Niejawnych zapozna praktykantów
  z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
 5.  Inspektor Ochrony Danych lub kierownik komórki organizacyjnej, w której realizowana będzie praktyka, przeprowadzi szkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania polityk administratora.
 6.  Kierownik komórki organizacyjnej KPP w Ustrzykach Dolnych właściwy dla miejsca odbywania studenckich praktyk zawodowych przeprowadzi instruktaż stanowiskowy
  w zakresie bhp.
 7. Kierownik komórki organizacyjnej KPP w Ustrzykach Dolnych, w której realizowana jest praktyka wyznaczy osobę odpowiedzialną (opiekuna) za koordynację studenckich praktyk zawodowych, która, zapozna praktykanta z:

        a)  regulaminem KPP w Ustrzykach Dolnych,
         b)  zasadami odbywania praktyki w Policji,
         c)  strukturą organizacyjną KPP w Ustrzykach Dolnych,

i będzie nadzorowała realizację praktyki zgodnie z przedłożonym programem praktyk.

       8. Kierownik komórki organizacyjnej KPP w Ustrzykach Dolnych właściwy dla miejsca odbywania studenckich praktyk zawodowych potwierdzi odbycie praktyki w formie preferowanej przez uczelnię.

 1.  Informacje uzupełniające:
 1. Praktyki studenckie realizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych są nieodpłatne.
 2. Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, dojazdu i zakwaterowania w czasie odbywania praktyk.
 3. W Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych nie są organizowane praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich.

 

załącznik nr 1- formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych

załącznik nr 2- oświadczenie o niekaralności 

załącznik nr 3- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

załącznik nr 4- informacja w sprawie monitoringu wizyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 05.04.2019
Data modyfikacji 05.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wołoszyn- Kociuba
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wołoszyn- Kociuba
do góry