Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

DOSTĘP DO ZASOBU

SKŁADNICY AKT KPP W USTRZYKACH DOLNYCH

 

Zasób archiwalny zgromadzony w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych to w szczególności szeroko rozumiana dokumentacja zawierająca różnego rodzaju księgi, rejestry, kartoteki, druki urzędowe.

Dokumentację zgromadzoną w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych udostępnia się do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.

Tryb udostępniania dokumentów

Akta udostępnia się na  podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego, który powinien  zawierać:

 • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
 • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej,
 • wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,
 • określenie celu  i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

 

Wnioski o udostępnienie dokumentacji  należy kierować na adres:

Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych                                                                       

ul. 29 Listopada 33

38- 700 Ustrzyki Dolne

 

 Udostępnianie  dokumentacji  następuje poprzez:

 • umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,
 • przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,
 • przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,
 • wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.
 •  

Udostępnianie akt:

 • zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej,
 • zawierających informacje niejawne – następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,
 • zawierających dane osobowe  – następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Podstawa prawna w zakresie udostępniania akt:

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz.173, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz.1161),   
 • Zarządzenie nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA 08.9.42)
 • Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr16, poz.95, z późn. zm.).

 

Klauzula informacyjna dla wnioskujących o udostępnienie danych z materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 05.06.2019
Data modyfikacji 05.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wołoszyn- Kociuba
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wołoszyn- Kociuba
do góry