DODO - Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych

Biuletyn Informacji Publicznej

DODO

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO

w Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych
- adres: ul. 29 Listopada 33, 38- 700 Ustrzyki Dolne


2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP w Ustrzykach Dolnych

- adres: ul. 29 Listopada 33, 38- 700 Ustrzyki Dolne,
- e-mail: iod.ustrzyki-dolne@rz.policja.gov.pl


3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych


W KPP w Ustrzykach Dolnych dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.


4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji 25.02.2019
Data modyfikacji 25.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wołoszyn- Kociuba
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wołoszyn- Kociuba
do góry